WETTELIJKE VERMELDINGEN & ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website www.seezon.nl (hierna “Website”) is eigendom van SBM Life Science (hierna “SBM”).

De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen, alsmede aan de voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in het Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze juridische kennisgeving definieert de voorwaarden die van toepassing zijn op alle gebruikers van deze Website. Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze Juridische kennisgeving en het Beleid Bescherming Persoonsgegevens.

SBM behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of te wijzigen. Alle gebruikers worden daarom verzocht de algemene voorwaarden van SBM (d.w.z. de juridische kennisgeving en het beleid ter bescherming van persoonsgegevens) regelmatig te raadplegen en kennis te nemen van eventuele wijzigingen of aanpassingen.

 1. Website Editor

Bedrijfsnaam: SBM Life Science B.V.

Registratienummer: 66502624

Kantooradres: Vermogenweg 107, 2e verdieping , 3641 SR Mijdrecht

Telephone: 0031 297 443 001

E-mail address: info.nl@sbm-company.com

 • Publishing Director

Mr. Alexandre Simmler, General Manager SBM LIFE SCIENCE

 • Hosting

Deze website wordt gehost door : Jaguar Network SAS

71 av. André Roussin – BP 50067 – 13321 Marseille Cedex 16 – France

Tél. : 04 22 90 99 98

mediterranee@jaguar-network.com

 • Inhoud van de Website en links naar andere websites

SBM spant zich in voor de juistheid en actualiteit van de op de Website gepubliceerde informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud te allen tijde zonder kennisgeving te corrigeren. SBM kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid of afwezigheid van wijzigingen door derden.

De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld om SBM, haar producten en diensten te presenteren. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ten aanzien van de volledigheid of juistheid van de op deze Website verstrekte informatie.

Daarnaast aanvaardt SBM geen verantwoordelijkheid (direct of indirect) voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van de Website of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door wie dan ook.

SBM biedt op zijn Website links aan naar andere websites van derden die niet onder deze voorwaarden vallen. SBM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door gebruikers.

Deze Website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

 • Onbeschikbaarheid van de Website

SBM stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde toegankelijk is voor gebruikers. SBM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.

 • Privacy ‐ cookies

Raadpleeg ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens door hier te klikken.

 • Intellectueel Eigendom

De algemene structuur, evenals alle elementen van de Website (d.w.z. zonder dat deze lijst beperkend is: handelsmerken, logo’s, software, teksten, databases, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, foto’s, geluiden, kennis…), al dan niet geregistreerd als handelsmerk of anderszins en al dan niet vergezeld van de tekens ©, ™ , of ® is het exclusieve eigendom van SBM of derden die hiermee hebben ingestemd, evenals de presentatie en de inhoud van alle artikelen, en meer in het algemeen alle informatie die op de Website verschijnt.

Het is verboden om de Website geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te kopiëren of te distribueren, ongeacht het medium en het gebruikte proces.

Elk gebruik, geheel of gedeeltelijk, dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door SBM kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur. SBM behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die zich niet aan dit verbod houdt.

Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

 • Beperkte aansprakelijkheid

SBM heeft de gedetailleerde informatie op deze Website naar eer en geweten en met professionele zorgvuldigheid samengesteld uit interne en externe bronnen. SBM streeft ernaar deze informatie voortdurend uit te breiden en te actualiseren. De informatie op deze Website dient uitsluitend ter presentatie van SBM en haar producten en diensten. Er wordt echter geen verklaring of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze Website. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze informatie, hoewel accuraat op de dag van publicatie, mogelijk niet meer actueel is. SBM raadt u daarom aan alle informatie die u van deze Website verkrijgt te controleren voordat u deze in welke vorm dan ook gebruikt. Adviezen die op deze Website worden gegeven, ontslaan u niet van de plicht zelf onze meest recente adviezen te controleren – met name onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties – en onze producten, met het oog op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. Mocht u advies of instructies nodig hebben met betrekking tot onze producten of diensten, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Gebruikers van deze Website verklaren dat zij ermee instemmen de Website en de inhoud ervan op eigen risico te betreden. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen SBM noch derden die betrokken zijn bij het schrijven, produceren of verzenden van deze Website aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van toegang of de onmogelijkheid van toegang of als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze Website of als gevolg van het feit dat u hebt vertrouwd op informatie die op deze Website wordt gegeven.

 • Gegevens verstrekt door gebruikers

De gebruiker van de Website is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij naar SBM stuurt, alsmede voor het niet schenden van rechten van derden die met deze gegevens gemoeid kunnen zijn. De gebruiker geeft SBM toestemming om deze gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische analyse of voor enig ander specifiek zakelijk doel, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regels. In het bijzonder is SBM gerechtigd de inhoud, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en expertise die daarin zijn vervat, te gebruiken voor elk doel, zoals de ontwikkeling, productie en/of marketing van producten of diensten en dergelijke informatie te verveelvoudigen en aan derden ter beschikking te stellen, binnen het toepasselijke wettelijke kader.

 1. Virussen, hacken en andere misdrijven

Gebruikers mogen deze Website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot deze Website, de server waarop deze Website is opgeslagen of enige server, computer of database die met deze Website is verbonden.

Door deze bepaling te overtreden pleegt u een strafbaar feit, waarvoor SBM haar rechten zal kunnen inroepen. SBM zal van een dergelijke overtreding aangifte doen bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om deze Website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

SBM is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze Website of het downloaden van enig materiaal dat op deze Website of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

 1. Toepasselijk recht

Op de inhoud van de Website is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht. Moeilijkheden in verband met de uitvoering en/of interpretatie van deze voorwaarden of daaruit voortvloeiende of daaruit voortvloeiende handelingen, die de gebruiker en SBM niet in der minne hebben kunnen schikken, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van Nederland, ook in geval van een garantieclaim of meerdere eisers.

 1. Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en onderhouden door SBM in Nederland. Hij is uitsluitend ontworpen voor gebruik in Nederland. SBM garandeert niet dat de inhoud geldig is buiten Nederland, en in het bijzonder dat de producten en diensten hetzelfde uiterlijk en dezelfde omvang hebben en onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden.

Als u deze Website bezoekt of de inhoud ervan downloadt vanaf een locatie buiten Nederland, bent u ervoor verantwoordelijk om te controleren of u handelt in overeenstemming met de wetgeving die op die locatie van toepassing is. De producten waarnaar op deze Website wordt verwezen, kunnen worden aangeboden in verpakkingen die er anders uitzien of een ander formaat hebben, met belettering of markeringen die van land tot land verschillen.

 1. Contact

Om contact met ons op te nemen, klik hier.

© SBM LIFE SCIENCE

Bijgewerkt: 1 April 2024

Alle rechten voorbehouden.